KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ 

İşbu bilgilendirme metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Büyükdere Cad. No.185 Kanyon Ofis Bloğu Kat. 18 Levent – İstanbul adresinde müesses Klépierre Gayrimenkul Yönetimi ve Yatırım Ticaret A.Ş. tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi uyarınca, kişisel verilerinizin kimlere, hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır. 

Bu doğrultuda, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve7veay işlendikleri amaç için geçerli olan durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. 

1. Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

Klépierre Gayrimenkul Yönetimi ve Yatırım Tic. A.Ş olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, başta 6698 sayılı KVKK, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6585 sayılı Perakende Ticareti Korunma Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ile bunlarla sınırlı olmaksızın diğer sair mevzuat kapsamında vermekte olduğumuz hizmetler, ilgili kişilere ait kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmektedir. Müşterilerimizi hizmetlerimizden faydalanabilmesi amacıyla toplanan mezkur kişisel veriler KVKK’nın ilgili maddesi çerçevesinde işlenmektedir. 

2. Kişisel verilerinizi kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetlerin sağlanabilmesi için ilgili kişi ve/veya kurumlara, iş ortaklarımıza ve bağlı bulunduğumuz şirketler topluluğuna, yurt dışında mukim grup şirketlerimize ve gerekli durumlarda resmi ve adli mercilere aktarılabilmekte olup; ayrıca bu veriler anonim hale getirildikten sonra sağlamakta olduğumuz hizmetlere yönelik istatistiksel analizler yapılmak üzere Şirketimiz içerisinde yer alan merkezlere, şubelere ve iştiraklerimize aktarılabilmektedir.

3. Kişisel verileriniz hangi yöntemle toplanır?

Faaliyetlerimiz kapsamında işlenen kişisel veri ve\veya özel nitelikli kişisel verilere ilişkin açık rızalarınız, şubelerimiz, internet sitemiz, karşılıklı görüşmeler, sadakat kart formları, tedarikçi bildirim formları, cari hesap formları dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanır.

Bu doğrultuda açık rıza beyanlarının toplanması üzerine, internet sitemiz vasıtası ile elde edilen kişisel veri ve\veya özel nitelikli kişisel veriler işlenecek, hizmetlerimizin amaçları doğrultusunda yasal sürelerde saklanacak ve gerekli görülmesi halinde 3. kişilere aktarılacaktır.

 

Bu kapsamda Şirketimize iletmiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size uygun ürün, avantaj veya kampanyalardan vb uygulamalardan yararlanabilmeniz, genel bilgilendirme yapılması ve tarafınızla her türlü iletişim sağlanması amacıyla işlenmesini ve bu doğrultuda kişisel bilgilerinizin, Şirketimiz tarafından, doğrudan ya da SMS, resim, animasyon, kısa mesaj, multimedya nesneleri içeren MMS, telefon, faks, otomatik arama makineleri, elektronik posta ve benzeri iletişim kanallarından iletilecek veri, ses ve görüntü içerikli bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama iletilerinin tarafınıza gönderilmesini, dilediğiniz zaman tamamen veya ürün ve kanal bazında, veri, ses, görüntü ve sair her türlü ileti gönderimini reddetme hakkını haiz olduğunuzu bildiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

 

Çerezler web sunucusu tarafından sabit diskinize taşınan ve ardından bilgisayarınızda saklanan ufak metin dosyaları olup internet sitemizi ziyaretiniz ve internet uygulamamızı kullandığınız esnada çerezler, müşteri/kullanıcı davranışını daha iyi anlamamıza yardımcı olur; kullanımı ve ziyaret verileri ile ilgili bilgi verir. Bu doğrultuda çerezler içerisinde kişisel veya hassas kişisel verileriniz saklanmamakta olup başka uygulamalar veya kişiler ile paylaşılmamaktadır.

 

Son olarak ise, 4857 sayılı İş Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İş sağlığı mevzuatı ayrıca güvenlik tedbiri amacıyla ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimiz de dahil olmak üzere hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere şubelerimiz güvenlik nedeniyle kapalı devre video sistemi ile izlenmektedir. İlgili kayıtlar ilişkili hizmetlerin amaçları doğrultusunda yasal süreler içerisinde tutulmakta ve gerektiğinde Şirketimizin veri sorumlusu sıfatından doğan hukuki menfaati nedeniyle ve kanunlarda öngörülen hallerde talep edilmesi durumunda adli merciler ile paylaşılmaktadır.

4. KVKK kapsamında haklarınız nelerdir?

KVKK’nın 11.maddesi uyarınca bize başvurarak kişisel verilerinizin;

• İşlenip işlenmediğini öğrenme,

• İşlenmişse bilgi talep etme,

• İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

• Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme*,

• Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

• Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre KVKK’nın 13. maddesi uyarınca en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin Şirketimiz için ayrıca bir maliyet doğurması halinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek tarifede ki ücret talep edilebilecektir.

(*) Sizlerle gerçekleştirmekte olduğumuz işlemlere ilişkin evrakın saklanmasına dair ilgili mevzuat kapsamında yasal zorunluluklarımız bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, yasal zorunluluklar kapsamında belirlenen sürenin sonunda bu talebinizi yerine getirmemiz mümkün olabilecektir.

Talepleriniz için bizimle iletişime geçmek isterseniz

KVKK ve ilgili sair mevzuat kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren imzalı dilekçeniz ile Büyükdere Cad. No.185 Kanyon Ofis Bloğu Kat. 18 Levent – İstanbul adresine kimlik doğrulama ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya infodesk@anatolium-bursa.com kayıtlı elektronik posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Veri İşleme ve Paylaşım Beyanı

Verilerimin işlenmesinden önce yeterli ve detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, bu nedenle özgür irademle bu hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Veri sorumlusu Klépierre Gayrimenkul Yönetimi ve Yatırım Ticaret A.Ş. (“Klépierre”) ile paylaştığım kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin (“Kişisel Veri/ler”), Klépierre’in pazarlama faaliyetleri doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesi, toplanması, kullanılması, arşivlenmesi, grup şirketlerinin bu bilgileri birbirleriyle veya daha iyi hizmet verebilmek için işbirliği içerisinde olduğu üçüncü kişiler ile paylaşması ve kanunların öngördüğü veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca yurtiçinde ve/veya gerekli güvenlik şartlarının sağlanması kaydıyla yurtdışında saklamasına ve/veya yurtdışına aktarılmasına açıkça izin verdiğimi ve tarafıma erişilmesi nedeniyle herhangi bir zarara uğradığım konusunda talepte bulunmayacağımı, Klépierre ve grup şirketlerini sorumlu tutmayacağımı; aksini bildirmediğim sürece verdiğim bu onayın tüm grup şirketleriniz açısından geçerli olacağını kabul ve beyan ederim.

Müşteri Adı Soyadı:

E-posta:

Telefon:

Tarih:

İmza: 

Bizi sosyal medyada takip edin facebook instagram youtube

Anatolium Bursa'dan haber almak İÇİN ÜYE olun

Yeni koleksiyonlar, fırsatlar ve favori markalarınız hakkında haberdar olun.

E-posta adresiniz sadece size haber bültenini göndermek için kullanılacaktır. İstediğiniz zaman e-postalarımız aracılığıyla aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.

KVKK

Mobil Uygulama


anatolium mobile app

Anatolium Bursa'ya cep telefonu ve/veya tabletinizle de bağlı kalın.

anatolium ios app
anatoliym android app

Anatolium Bursa


İletişime Geçin
Anatolium Bursa @ 2019, Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik ve Güvenlik